Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Föreningens stadgar

Stadgar för föreningen Halmstad Hammers HC

 Stadgarna som pdf-fil

Dessa stadgar togs fram av interimsstyrelsen den 18 november 2005 och reviderades av årsmötet den 30 maj 2006.

Med anledning av de krav som Svenska Hockeyförbundet ställer på en förening som bedriver verksamhet i Division 1 har stadgarna reviderats i enlighet med kraven. Revideringarna har fastställts av årsmötet den 29 maj 2018.

Med anledning av hur vi som förening utvecklas organiskt i vår ungdomsverksamhet och de krav som ställs på oss som förening i Hockeyettan revideras stadgarna kontinuerligt i enlighet med dessa krav för att hålla för framtiden. Senaste revideringarna har fastställts på årsmötet 29 juni 2022.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

 Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. I Halmstad Hammers verksamhet bedrivs verksamhet med inriktning på dels tävling, dels välbefinnande.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperna
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social

Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga A). Föreningens mål är att ha en bred ungdomsverksamhet med utbildade tränare där alla skall få spela och utvecklas t.o.m. U16.

Från U16 och uppåt skall föreningen genom utbildade tränare/ledare utveckla spelare med målet att nå spel i J18, J20 och A-lag. Seniorverksamheten har som mål att utvecklas enligt verksamhetsplanen som revideras och uppdateras till varje årsmöte.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Toppning” får ej förekomma i ungdomsverksamheten. Halmstad Hammers vill att våra ungdomar ska känna motivation att fortsätta utvecklas hela vägen till seniorspelare, och stolthet för att vilja nå vårt representationslag.

Halmstad Hammers arbetar efter policys och riktlinjer som finns till stöd för vår verksamhetsstyrning och dessa ska alla föreningens medlemmar och anställda förhålla sig till.

 • Policy för lagkassor
 • Policy för varumärket
 • Policy för deltagande i privata aktörers verksamhet
 • Policy för arbetsmiljöarbete
 • Policy för ledare
 • Policy för spelare
 • Policy för föräldrar
 • Riktlinjer för spelarövergångar mellan föreningar
 • Styrdokument för ungdomsverksamheten

Policyn och riktlinjer kan komma att revideras och/eller kompletteras under verksamhetsåret.

  2 § Sammansättning

 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

  3 § Tillhörighet mm

 Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Ishockeyförbundet och Skånes Ishockeyförbund och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF- eller SDF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 • Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller enligt delegationsordning till av styrelsen utsedda personer. Firmateckningen följer given attestordning och föreningens rutiner för attestering.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 maj t.o.m den 30 april.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

  8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För beslut om upplösning av föreningen, krävs beslut av två på varandra följande årsmöten (ordinarie eller extra) hållna med minst sex månaders mellanrum. För beslut krävs dessutom vid varje möte att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat säsongens medlemsavgift och påföljande två påminnelser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Träningsavgifter behandlas i styrdokument upprättat av styrelsen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen till detta redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 31 augusti samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 • Medlemmar kan ansluta under pågående verksamhetsår

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektion. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

 ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år
har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
 3. Fastställande av
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna

 

 1. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. två till fyra ledamöter om en tid för två år, så att ledamöterna går omlott (1-2 väljs vid udda årtal, 1-2 väljs vid jämna årtal) samt två ledamöter för en tid om ett år;
  3. minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  4. minst en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år.
   I detta val får inte styrelsens ledamöter Revisorerna ifråga måste vara auktoriserade enligt Svenska Hockeyförbundets krav.
  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. beslut om val av ombud till förbundsmöten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 2. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens r röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

 23 § Sammansättning samt åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Revisorerna ska vara auktoriserade revisorer.

 

STYRELSEN

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och max sex övriga ledamöter samt minst två och max fyra suppleanter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • redovisa verksamhets- och förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning till årsmötet,
 • arbeta strategiskt och utveckla verksamhetsplanen kontinuerligt,
 • ansvara för att styrdokument och policys är uppdaterade och följs i verksamheten,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel genom kontinuerlig uppföljning av verksamheten,
 • anställa och instruera samt delegera klubbdirektör,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m,
 • förbereda årsmöte,

 

Ordföranden är föreningens officiella representant.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar
och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att styrelsens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • säkerställa att styrelsen följer upp att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören  

 • följa upp att verksamheten för medlemsförteckning och att den ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • följa upp att kansliet ser till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer fl,
 • följa upp föreningens/ekonomiansvarigs bokföringilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • i samråd med klubbdirektör och ekonomiansvarig årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • följa upp att klubbdirektör och ekonomiansvarig fullföljer sina lagstadgade uppgifter såsom inbetalning av skatter, avgifter mm,
 • följa upp så att kansliet och dess arbetsgrupper för inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • följa upp klubbdirektör/kansli så att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27 § Delegering av beslutanderätt

Styrelsen kan inom ramen för dessa stadgar delegera sin beslutanderätt. Det sker genom

att styrelsen fattar beslut om en besluts- och delegationsordning inom föreningen.

 

KLUBBDIREKTÖR

28 § Klubbdirektörens åligganden

Klubbdirektören leder och fördelar i enlighet med styrelsens instruktioner det dagliga arbetet i

föreningen genom kansliets olika funktioner, förbereder och är föredragande vid styrelsens möten,
verkställer styrelsens beslut och fattar i övrigt beslut i enlighet med den av styrelsen fastlagda
besluts- och delegationsordningen och i linje med den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen.

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefon/videosammanträde. Det ska vid dessa tillfällen upprättas protokoll som justeras och fastställs.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 • Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

SEKTIONER

(31 § – 34 § kan användas av de föreningar som har valt att organisera sin verksamhet i olika idrottssektioner, t.ex. bandysektion, skidsektion etc.)

 • Bildande och nedläggning av sektion

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen: Ungdomssektion

 • för att driva barn-, ungdoms- och
 • Styrelsen väljs genom alternativ B nedan och skall bestå av en ordförande och fyra övriga ledamöter.

 

 • Sektionsstyrelse

 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar.

 1. av föreningens årsmöte.
 2. av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. (Stryk det ej lämpliga av alt a och b.)

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.
Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse. 33 § Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de
befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 • Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och
skyldigheter som sektionsstyrelse har.

  34 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

TVIST

   35 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Relaterade inLägg

Om föreningen

Detta är Halmstad Hammers HC Föreningen bildades så sent som 2005-11-18 Vår Verksamhetsidé Ishockey i Halmstad är en fysisk aktivitet som vi utför för att

Läs mer »

Styrelsen

Halmstad Hammers HC Styrelse 2024/2025  Peter Fredriksson, Ordförande – peter.fredriksson@hammers.se Sebastian Nilsson, Vice ordförande Linda Löfstedt Karlsson, Sekreterare – linda.lofstedt.karlsson@hammers.se Magnus Tidstrand, Kassör Gunilla Johansson,

Läs mer »