Tillsammans

Bygger vi Föreningen

Sök

Info

Tillsammans Bygger vi föreningen

Tillsammans Bygger vi föreningen

Årsmöte

Härmed kallas medlemmar i Halmstad Hammers HC till föreningens årsmöte.
Datum/tid: torsdag den 13 juni kl. 18.00
Plats: Profil Hotel, Halmstad Plaza, Plaza Ballroom

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
§1. Fastställande av röstlängd för mötet
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§5. Fastställande av föredragningslista
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen utförts
§10. Fastställande av medlemsavgifter
§11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
§13. Val av:
1. föreningens ordförande för en tid av ett år
2. två till fyra ledamöter om en tid för två år, så att ledamöterna går omlott (1-2 väljs vid udda årtal, 1-2 väljs vid jämna årtal) samt två ledamöter för en tid om ett år
3. minst två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
4. minst en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ifråga måste vara auktoriserade enligt Svenska Ishockeyförbundets krav.
5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
6. beslut om val av ombud till förbundsmöten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
§14. Övriga frågor.
§15. Mötet avslutas
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande publiceras på Halmstad Hammers hemsida senast 7 dagar innan årsmötet.

Halmstad, maj 2024
Styrelsen

Relaterade inLägg

HockeyEttan 2024/2025

Då var det klart hur serieindelningen blir och för vår del blev det så här: SÖDRA: Alvesta Halmstad Troja-Ljungby Karlskrona KRIF Kristianstad Mörrum Tyringe Pantern

Läs mer »